Начало » Проекти » Център за поддръжка на ИТ дейността на бизнес клиенти “Бусофт Съпорт Център”

Център за поддръжка на ИТ дейността на бизнес клиенти “Бусофт Съпорт Център”

На 18.02.2011 г. «Бусофт инженеринг» АД сключи договор за БФП № 2TMM-02-175 / 18.02.2011 г. за изпълнение на проект „Център за поддръжка на ИТ дейността на бизнес клиенти “Бусофт Съпорт Център” в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

Общата цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на „Бусофт инженеринг” АД чрез подобряване на качеството и ефективността от дейността, в резултат на технологична модернизация на процесите в дружеството.

Специфични цели: Увеличаване на производствения капацитет и качеството на предлаганите услуги чрез:

  • Технологично модернизиране на процеса по управление, поддръжка и доставка на ИТ услуги за повишаване на тяхното качество и ефективност;
  • Достъп до консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии, процеси и услуги.

Очаквани резултати: В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат закупени софтуерни приложения и оборудване за управление и извършване на ИТ услуги. Това ще доведе до:

  • внедряване на подробно дефинирани и стандартизирани процеси, ползващи най-добрите световни практики ;
  • редуциране на времето за изпълнение и себестойността на услугите, повишаване на тяхното качество, оптимизиране на ресурсите ни, намаление на производствените разходи;
  • въвеждане на нови услуги с висока добавена стойност;
  • повишаване на квалификацията на служителите ни
  • разширяване на пазарните ни позиции и повишаване на приходите от дейността;
  • разкриване на нови работни места;
  • повишаване на конкурентоспособността на дружеството на пазара.

Продължителност на проекта: 12 месеца.

Този документ е създаден по проект 2TMM-02-175 / 18.02.2011 г.
„Център за поддръжка на ИТ дейността на бизнес клиенти “Бусофт Съпорт Център”.
Бенефициент: „Бусофт инженеринг” АД.
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Бусофт инженеринг” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg