Начало » Софтуер » Собствен » САС – Дълготрайни активи

САС – Дълготрайни активи

Програмната система САС Дълготрайни активи е предназначена за подпомагане работата както на фирми, така и на бюджетни организации за пренасяне на части стойността на активи в рамките на даден отчетен период в състава на разходите за дейноста, т. е. отчитане на амортизациите им.

Бърз и лесен достъп до наличните, амортизираните и ликвидираните дълготрайни активи.

Възможност на потребителя за извършване на добавяне и корекцията им с минимален брой реквизити. Прилагане на различни методи на амортизация: линеен, константно дегресивен, неравномерно дегресивен, прогресивно нелинеен и метод на сумата на числата.

Работа с индивидуален сметкоплан синтезиран на базата на национален сметкоплан като се отчитат специфичните структури и дейности на възприетатта организация на счетоводство. Сметките в него са номерирани и подредени.

За визуализиране на справките и амортизационните планове по месеци и години, се генерират отчети, чрез които се осъществява интерактивен вид на отпечатаните заявки и представляват стандартна форма за комуникация с потребителя.

В справките се извършва групиране на дълготрайните активи по материално – отговорно лице и местонахождение от дадена сметка или от всички сметки. Възможност за съхраняване на всяко ново или модифицирано описание на материално – отговорното лице и местонахождение.

Улеснен начин за реализиране на преоценка по въведените коефициенти по сметки за дадена година.
Протоколите за преоценка се реализират по сметки.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg