Начало » Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА

на Бусофт инженеринг АД за защита на лични данни

Обща информация

За Бусофт инженеринг АД гарантирането на сигурността на личните данни, предоставени от клиенти, служители, акционери и партньори, е от изключително значение. Затова Бусофт инженеринг АД полага всички необходими правни, организационни, технологични и информационни мерки за осигуряване на законосъобразно, целесъобразно и ясно обработване на личните данни на всички свои клиенти, служители, акционери и партньори.

Бусофт инженеринг АД (по-надолу Дружеството) е регистриран администратор на лични данни и се ангажира с целия процес по опазване на личните данни и изпълнение на всички изисквания, предвидени в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), актовете по прилагането му, както и в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), наричан по-долу накратко „Регламента“.

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви информира:

 • какви лични данни събира Дружеството;
 • как, с каква цел и за какъв срок те се използват;
 • условията, при които се предоставят на трети страни и с каква цел;
 • какви са правата Ви, свързани със защита на личните Ви данни.

 Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: „Бусофт инженеринг“ АД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 147048424
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 8000, к-с  Бр. Миладинови бл. 42А
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас, 8000, к-с  Бр. Миладинови бл. 42А
 5. Данни за кореспонденция: гр. Бургас, 8000, к-с  Бр. Миладинови бл. 42А
 6. Телефон: 056 / 810957, 810958
 7. E-mail: office@bse.bg
 8. Уеб сайт: www.busoft.bg
 9. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 272109 / 2012 г.

  

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 / 9153518
 5. Email: kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

  

Дефиниции:

„Лични данни” означава всяка информация, свързана с физическо лице („субект на данни“), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като: име, личен идентификационен номер, данни за местонахождение, пол, адрес, телефонен номер, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

„Обработване на лични данни” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Начин на събиране на лични данни

Личните данни се събират лично от субектите на данните или се предоставят на Дружеството от негови контрагенти – физически или юридически лица, за целите на изпълнение на сключени трудови и граждански договори; договори за продажба, включително за осъществяване на гаранционната отговорност, на стоки и услуги от страна на „Бусофт инженеринг” АД,  и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Дружеството по договор с клиент/партньор;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Бусофт инженеринг АД;
 • За целите на легитимния интерес на Дружеството.

Контрагенти на дружеството предоставят на Дружеството и лични данни на свои представители в обем, необходим за осъществяване на комуникация и продажба.
Служители на Дружеството предоставят и лични данни на своите деца за целите на социалното и здравно осигуряване.

 

Категории лични данни, които събира Дружеството

Лични данни, които събираме за изпълнение на нашата дейност:

 • Обикновени лични данни: имена, ЕГН, адрес, телефон, e-mail, IP адрес /в случаите когато клиент е изпратил запитване чрез интернет-страниците на „Бусофт инженеринг“ АД/, клиентски номер;
 • За служителите се включват и данни от лична карта, номер на банкова сметка, данни от дипломи за завършено образование;
 • Специални /чувствителни/ лични данни на служителите: здравен статус (медицински удостоверения, Болнични листи, Експертни решения на Териториална експертна лекарска комисия или на Национална експертна лекарска комисия и заключения на Служба по трудова медицина).
 • Охранителни камери и видеозаписи: Бусофт инженеринг АД може да извършва заснемане посредством охранителни камери за видеонаблюдение в офисните помещения на дружеството, като при всички случаи наличието на видеонаблюдение е обозначено с информационни знаци. Видеозаписите от офисните помещения на Дружеството подлежат на краткосрочно съхранение (не повече от 30 дни), като могат да бъдат запазени за по-дълъг период в случай на:

-       Необходимост от установяване и разследване на престъпления и нарушения;

-       Необходимост от идентифициране на нарушител или свидетел на нарушение, по което са причинени вреди на имущество или лица.

 

Цели на обработката на личните данни

Дружеството обработва обикновени лични данни за следните цели:

 • осъществяване на поръчки на стоки и изпълнение на поръчки и договори за доставка на стоки и услуги, както и за нуждите на осигуряване на лицензи за използване на софтуер;
 • упражняване на права на потребителите, включително свързани с гаранционната отговорност;
 • осъществяване на контакт с представители на юридически лица-контрагенти;
 • провеждане на семинари и телемаркетинг, включително резервиране на билети за пътуване и на места за настаняване;
 • статистически и маркетингови цели – само при изрично изразено съгласие от субекта на данните;
 • счетоводни цели;
 • изготвяне на анонимни статистически данни за използването на уебсайтовете ни и други статистически цели;
 • осигуряване на клиентска поддръжка чрез форма за запитване, чрез получаване на съгласие  за отдалечен достъп до компютър на клиента или чат на живо;
 • за воденето на акционерната книга на дружеството.

 

За сключване на трудови договори и спазване изискванията на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство се обработват обикновени и специални лични данни за:

 • провеждане подбор на кадри;
 • счетоводни нужди и изплащане на възнаграждения.

В Бусофт инженеринг АД не се извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране във връзка с лични данни, които обработваме.

 

Срок за обработката на личните данни

Данните се съхраняват за различен период от време в зависимост от изискванията на действащото законодателство и целите на обработването им, а именно:

 • Данните на лица, на които са предоставени лицензи за софтуер – до една година след изтичане на срока на предоставените права и според условията, описани в договора на продукта или услугата;
 • Данни на клиенти – физически лица, различни от данните, съдържащи се в счетоводна документация – за срок от 10 години, считано от датата на последната покупка на продукт чрез интернет-страницата на дружеството, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“ преди изтичане на посочения срок;
 • Лични данни, съдържащи се в счетоводна документация – 10+1 години oт датата на изготвяне;
 • Данните на служители се съхраняват за сроковете съгласно трудовото и осигурителното законодателство – а именно – 50+1 години от началото на годината, за която се отнасят;
 • Данни на кандидати за работа – независимо дали са одобрени и поканени на интервюта или не, данните се съхраняват за срок от 1 година от датата на провеждане на съответната процедура за подбор на кадри;
 • Данните на други лица – за срок до изпълнение на съответната цел, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“ в съответствие с Регламента и няма нормативно задължение за съхранение на данните.

Категории получатели на лични данни

Личните данни се обработват предимно от служители на Бусофт инженеринг АД. Лични данни се обработват и от други лица – държавни органи и юридически лица, на които Дружеството предоставя лични данни въз основа на законово изискване или в изпълнение на договор между Бусофт инженеринг АД и конкретното лице за предоставяне на дейности, част от услугите на Бусофт инженеринг АД:

 • Контрагенти на „Бусофт инженеринг“ АД – при наличие на законово основание за предоставяне на данните или при наличие на изрично съгласие от страна на субекта на данните;
 • НАП и други нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;
 • Юрист, адвокат или адвокатска кантора – при данни за неизпълнение на договор;
 • Служба по трудова медицина – данни на служители за заключение за здравна пригодност;
 • Медицински център – за предоставяне на допълнителни здравно услуги на служители;
 • Контрагенти, изискващи предоставяне на определен обем лични данни по силата на договор;
 • Хотели и туристически агенции – за нуждите на резервиране на билет и за настаняване на командировани служители, на участници в семинари, обучения и телемаркетинг, организирани от Дружеството;
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

Бусофт инженеринг АД не предоставя лични данни на получатели, които са базирани в трета държава /извън ЕС/ или в международна организация

Права на субектите на лични данни

Вие имате право да се информирате каква е политиката за защита на личните данни на „Бусофт инженеринг“ АД чрез настоящият документ.

 • Право на достъп – По Ваше искане, Дружеството Ви предоставя информация относно категориите лични данни, отнасящи се до Вас, които се събират и обработват от Бусофт инженеринг АД, както и информация относно целите на обработването, получателите или категориите получатели, на които данните се предоставят, и източниците на тези данни, освен за случаите, когато данните са били събрани директно от Вас.
 • Право на искане за корекция, блокиране на обработването, ограничаване и/или изтриване (заличаване) – По Ваше искане, Бусофт инженеринг АД коригира, изтрива или ограничава обработването на лични данни, което не е в съответствие с изискванията на законодателството. Дружеството уведомява всички трети лица, на които Вашите личните данни са били законосъобразно предоставени, за всички случаи на коригиране, изтриване или блокиране на обработването на съответните лични данни.
 • Право на преносимост на данните – Вие имате право да получите личните данни, които се отнасят до Вас и които сте предоставили на Бусофт инженеринг АД, в широко разпространен, структуриран и пригоден за машинно четене формат, и имате право да поискате Дружеството да препрати/прехвърли тези данни към друг администратор, без възпрепятстване от Бусофт, когато обработването на личните данни е основано на съгласие или на договорно задължение или обработването на лични данни се извършва с автоматизирани средства.
 • Право на възражение – Вие имате право да подадете възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато обработването на личните данни се основава на легитимен интерес от страна на Бусофт инженеринг АД. Дружеството ще разгледа възражението Ви в най-кратките възможни срокове и ще Ви информира писмено за своето становище. След разглеждане на възражението, Бусофт инженеринг АД по принцип ще преустанови обработването на личните Ви данни и ще информира всички засегнати страни, на които данните са били законосъобразно предоставени, за полученото възражение и за предприетите въз основа на него мерки. Все пак, в някои случаи Дружеството може да има необорими легитимни причини да продължи обработването, дори след като е получено възражение от Ваша страна (например в случай на съдебни действия, разследване на измами и др.). В тези случаи Дружеството ще се свърже с Вас, за да изясни причините, поради които Бусофт инженеринг АД продължава да обработва лични Ви данни.
 • Право на подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) срещу действията на Бусофт инженеринг АД, свързани с обработването на личните Ви данни.

Предоставянето на лични данни от служители и контрагенти на „Бусофт инженеринг“ АД е задължително законово изискване. Предоставянето на лични данни от останалите субекти на данни /вкл. лица, които изпращат запитвания в интернет-страница busoft.bg или други уеб страници, администрирани от Дружеството/, лица за контакт с контрагенти-юридически лица, лица-кандидати за работа, е изискване на дружеството. В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни, с него не може да бъде сключен договор, нито може да бъде осъществена продажба на стоки и други продукти/доставка на услуги.

Всяко едно от посочените права Вие може да упражните във всеки един момент, като изпратите писмено искане до адреса на дружеството: гр. Бургас 8000, к-с Бр. Миладинови бл. 42А или по електронен път, адресиран до: office@bse.bg.

 

Преглед и допълване на Политиката за поверителност

Политиката за сигурност на „Бусофт инженеринг“ АД може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането ѝ в съответствие на българското и задължителното за прилагане в
Р България право на Европейския съюз, както и в случаите на промени в дейността или собствеността на дружеството.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и утвърдена през м. май 2018 г.

 

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg