Начало » Новини » ЦЕНТЪРЪТ НА БУСОФТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЛАЧНИ УСЛУГИ НА КЛИЕНТИ ЗНАЧИТЕЛНО ПОВИШИ СВОЯТА НАДЕЖДНОСТ И КАПАЦИТЕТ

21 08
2013

ЦЕНТЪРЪТ НА БУСОФТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЛАЧНИ УСЛУГИ НА КЛИЕНТИ ЗНАЧИТЕЛНО ПОВИШИ СВОЯТА НАДЕЖДНОСТ И КАПАЦИТЕТ

project2

В началото на 2012 г., в резултат на изпълнение на проект по Оперативна програма (ОП) „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, „Бусофт инженеринг“ АД Бургас въведе в експлоатация технологичен център за предоставяне на ИТ услуги на клиенти, който им дава възможност да се възползват от предимствата на облачния модел.
Фирмата продължи да развива новата си концепция за предлагане на услуги чрез изпълнението на следващ проект по същата Оперативна програма – „Разширение на капацитета и функционалните възможности на Център за поддръжка на ИТ дейността на бизнес клиенти “Бусофт Съпорт Център”.
Постигнатите резултати след доставка и инсталиране новото оборудване и софтуер в ИТ центъра са следните:
- двойно увеличаване на изчислителната мощност на оборудването с добавянето на нови сървъри;
- удвоен капацитет на дисковия масив за сърханение на данни;
- доставеният нов генератор осигурява на практика независимост от проблеми с подаването на ел. енергия от обществената мрежа и гарантира непрекъснатата работа на ИТ центъра;
- въведена е автоматизирана система (Help Desk) за обслужване на нашите клиенти, закупен е софтуер за дистанционна поддръжка през Интернет;
- внедрени са нови софтуерни приложения и нови технологии, които ще подобрят организацията на работа и качеството на обслужване на клиентите ни.

До момента няколко от най-големите банки в България ползват софтуерни услуги, предоставяни чрез Бусофт Съпорт Центъра, на база на SaaS модела. Клиенти, ползващи услуги на Центъра, също така са и няколко малки и средни предприятия в региона.
Основна целева група потенциални потребители на новите услуги са малките и средните предприятия, които са гръбнака на икономиката ни.
Използването на облачните услуги, предоставяни чрез Бусофт Съпорт Центъра, дава редица предимста за бизнеса като:
– Спестяване на значителни разходи за закупуване на хардуерни ресурси, лицензи за софтуер, услуги по инсталиране и конфигуриране;
– Спестяване на разходи за наемане на квалифицирани ИТ специалисти по поддръжка;
– Спестяване на други допълнителни разходи, свързани с ползване на собствено оборудване – електроенергия, климатични инсталации, охрана, площ и др.;
– Заплащане единствено за реално използваните услуги;
– По-бързо решаване на проблеми за крайните потребители;
– Достъп до необходимата информацията от всяка точка на планетата с Интернет връзка;
– Постигане на по-бърза възвръщаемост на инвестицията (ROI) в следствие на намалените разходи, време за внедряване и започване на реална дейност, както и извличане на ползи от нови софтуерни приложения и др.
– Наличност на услугите – 24 х 7 х 365.

Този документ е създаден по проект BG161PO003-2.1.13-0075 „Разширение на капацитета и функционалните възможности на Център за поддръжка на ИТ дейността на бизнес клиенти “Бусофт Съпорт Център”.
Бенефициент: „Бусофт инженеринг” АД.
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Бусофт инженеринг” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg